درباره ما

با توجه به رویدادهای تلخ و وضعیت نابسامان حیوانات و حقوق فراموش شده آنها ، و تشدید حس همدردی و درک بهتر جایگاه انکارناپذیر این مخلوقات پاک ، صلح جو و مهربان در سلامت زندگی و سرنوشت زمین و حتی زندگی ابدی ما انسانها ، و تلاش در ساختن فردایی بهتر برای فرزندانمان ، بر آن شدیم که دست به دست هم و تغییری شایسته و بایسته در وضعیت موجود ایجاد کنیم ، لذا ماموریت و اهداف اصلی این ستاد بشرح زیر است:

1- مطالبه ی حقوق حیوانات اعم از حیوانات شهری، اهلی و حیات وحش ایران از طریق روش های مدنی و روال های قانونی و حقوقی.

2-ارائه تمهیدات پیشگیرانه جهت کاهش آسیب های احتمالی ناشی از فقدان قوانین و عدم آگاهی عمومی نسبت به حقوق حیوانات، به ویژه در مورد مدیریت حیوانات شهری و گونه های در معرض انقراض.

3-آگاهی بخشی در زمینه ی حقوق حیوانات و اهمیت و نقش حیوانات در حفظ حیات انسانها و اکوسیستم های طبیعی.

4-پیگیری لایحه حقوق حیوانات درعین بررسی و نقد لوایح تدوین شده و شناسایی نقاط ضعف و خلاء های احتمالی در لوایح و رویه های قانونی.

5- ارائه سازوکار دیده بانی و نظارت بر اجرای دستورالعمل ها، و مصوبات مربوط به حقوق حیوانات.

6-اطلاع رسانی موارد نقض حقوق حیوانات و اقدام عملی با استفاده از ابزارهای مدنی و حقوقی مطابق با قوانین جاری کشور.